Algemene voorwaarden Wendy Riksen Training en Coaching

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (dan wel de rechtsopvolger), met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training of coachtraject is gesloten.
 2. Opdrachtnemer: Wendy Riksen, trainingsacteur, coach en trainer, ingeschreven bekend als Wendy Riksen Training en Coaching met KvK-nummer: 62622323 gevestigd te Amsterdam, Mariotteplein 35-1, 1098 NX.
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de training deelneemt.
 4. Training: cursus, training, workshop, masterclass of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden. Coachtraject: Overeengekomen aantal coachsessies met coachee. Training: 1 of meerdere dagdelen waarin er gewerkt wordt met een groep deelnemers.
 5. Algemene Voorwaarden: Deze Algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. Door het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever bekend te zijn met de inhoud en toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden, mits deze vooraf zijn toegezonden.

 

Artikel 2. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.
 2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
 4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 4. Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
 3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden.

 

Artikel 5. Tarieven, factureren en betaling

 1. Honorering voor trainingen en trainingsacteur opdrachten zijn gebaseerd op een dagdeeltarief of traject. De opdrachten worden aangenomen per dagdeel of traject. Gewerkte tijd wordt naar boven afgerond op hele dagdelen/uren. Tijdens het weekend geldt een opslag van 50%.
 2. Honorering  voor coachingopdrachten zijn gebaseerd op een sessie of een overeengekomen trajectprijs van een aantal sessies.
 3. Tarieven zijn exclusief verschuldigde omzetbelasting (BTW) en reis- en verblijfkosten vanaf de vestigingsplaats van de opdrachtnemer te Amsterdam.
 4. Reistijd ad 50 euro per uur, wordt in rekening gebracht indien enkele reis meer dan 100 km is.
 5. Facturering door de opdrachtnemer gebeurt direct na het voltooien van de opdracht dan wel in de desbetreffende maand waarin de werkzaamheden voor de opdrachtgever zijn verricht. Bezwaar over onjuistheden dan wel over de hoogte van het factuurbedrag dient binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar binnen deze termijn uitblijft, wordt opdrachtgever geacht met de facturering in te stemmen.
 6. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft, wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald.
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen.
 8. Opdrachtnemer maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers. Opdrachtnemer kan besluiten om in voorkomende gevallen het particuliere tarief te rekenen aan een particuliere opdrachtgever/natuurlijk persoon onder de strikte voorwaarde dat de Opdrachtgever de dienst uit eigen middelen financiert.
 9. Na het sluiten van een overeenkomst en minimaal een (1) maand voorde uitvoering van een training stuurt Wendy Riksen Training en coaching 50% van het totaal een eerste factuur met betrekking tot de training aan de opdrachtgever. Bij langlopende trainingen kunnen ook tussentijdse facturen verstuurd worden voor de werkzaamheden.
 10. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen (30 dagen) na de factuurdatum. Indien opdrachtgever niet binnen deze dertig dagen na factuurdatum betaald heeft, wordt opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
 11. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Wendy Riksen Training en Coaching voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 6. Trainingsacteur boekingen en betaling en annuleringsvoorwaarden

 1. Een dagdeel bestaat uit maximaal vier uur.  Tenzij anders is overeengekomen loopt een dagdeel van:
 • Ochtend dagdeel van 09:00 tot 13:00 uur
 • Middag dagdeel van 13.00 tot 17:00 uur
 • Avond dagdeel van 17:00 tot 21.00 uur
 1. Het dagdeeltarief is inclusief voorbereidingstijd van één uur (1 uur) voor een opdracht van één dagdeel of twee uur voor een opdracht van twee of meer dagdelen als die van een andere inhoud zijn voorzien. Indien meer voorbereidingstijd vereist of gewenst is, zal dit extra in rekening worden gebracht tegen een in overleg bepaald tarief.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de casuïstiek, of andere voorbereiding benodigde gegevens, tijdig doch uiterlijk twee dagen voor de training of het assessment aan opdrachtnemer bekend is. Opdrachtnemer neemt tijdig, doch uiterlijk twee dagen voor de training of het assessment, telefonisch contact op met de opdrachtgever. Tenzij opdrachtgever heeft aangegeven dat dit niet nodig is.
 3. Aanvragen worden door opdrachtgever per e-mail bevestigd, inclusief alle voor de opdracht essentiële gegevens. De opdracht is definitief als opdrachtnemer voor akkoord schriftelijk heeft bevestigd.
 4. Annulering door de opdrachtgever geschiedt per e-mail naar info@wendyriksen.nl. Als annuleringsdatum geldt de e-maildatum. De annulering is pas geldig na ontvangstbevestiging per mail van Wendy Riksen Training en Coaching als antwoord op de desbetreffende email.
 5. Annulering door opdrachtgever tot twee weken voor de uitvoeringsdatum is kosteloos. Voor annulering vanaf exact twee weken voor de uitvoeringsdatum is 100% van het overeengekomen honorarium verschuldigd.
 6. Annulering door opdrachtnemer geschiedt per e-mail. Annulering tot twee weken voor de uitvoeringsdatum is kosteloos en ontslaat opdrachtnemer van verdere verplichtingen. Bij annulering vanaf twee weken tot aan de uitvoeringsdatum is opdrachtnemer gehouden voor vervanging te zorgen. Als deze vervanging niet te vinden is, of de gevonden vervanging wordt door opdrachtgever niet geaccepteerd, dan heeft opdrachtgever recht op een schadeloosstelling voor aantoonbaar geleden schade, met een maximum van 100% van het overeengekomen honorarium.
 7. Annulering door een van beide partijen zal, behoudens het hiervoor bepaalde, niet leiden tot aansprakelijkheid voor eventuele schade die de wederpartij door annulering lijdt.

 

Artikel 7. Training boekingen en betaling en annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering door de opdrachtgever van de trainingsovereenkomst is uitsluitend mogelijk via e-mail aan info@wendyriksen.nl. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zal 10% van de opdrachtsom aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Als annuleringsdatum geldt de e-maildatum. De annulering is pas geldig na ontvangstbevestiging per mail van Wendy Riksen Training en Coaching als antwoord op de desbetreffende email.
 2. Annulering of wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Met het genoemde van 4.1 in acht neming.
 3. Bij annulering of wijziging tussen de 4 tot 2 weken voor aanvang van de training is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 4. Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 5. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.
 6. In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, op het startmoment van de training of na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training.

 

Artikel 8. Coaching boekingen en betaling en annuleringsvoorwaarden

 1. De in de overeenkomst bedoelde werkzaamheden worden geacht te starten per de datum van acceptatie door Opdrachtnemer – hetgeen geschiedt door middel van ondertekening ervan – van de van Opdrachtnemer ontvangen contractovereenkomst.
 2. Annulering van een enkel coachgesprek door de coachee dient -ongeacht de reden van annulering- tenminste 48 uur van tevoren te geschieden, waarbij de ontvangstbevestiging door de coach leidend is. Bij annulering binnen 48 uur zullen de betreffende kosten op het tegoed in mindering worden gebracht op de begroting (bij een zakelijke opdrachtgever) of alsnog worden gefactureerd (bij een particuliere opdrachtgever of zzp-ers).
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 5. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen, indien de andere partij in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Eigendommen van opdrachtgever of van uitvoeringslocaties zal de opdrachtnemer met de nodige zorg en voorzichtigheid in bruikleen nemen.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor psychisch disfunctioneren, leed of fysiek letsel bij de, beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen, beschadiging van werkruimtes of in bruikleen gegeven materialen, of enige andere schade die tijdens de uitvoering van de opdracht aan opdrachtgever of aan een derde zou worden toegebracht, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.
 4. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
 6. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn/haar ondergeschikten.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 12. Verwerking Persoonsgegevens

 1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van <naam bedrijf> persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. <Naam bedrijf> verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring. (Hier link naar opnemen)
 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt <naam bedrijf> nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 2. Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 14. Vrijwaring derden

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 15. Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.

Artikel 16. Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Opdrachtgever  verklaart hierbij de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

Privacyverklaring van Wendy Riksen Training en Coaching

Bij het verlenen van mijn diensten als Wendy Riksen Training en Coaching verwerk ik uw persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Wendy Riksen Training en Coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als Wendy Riksen Training en Coaching ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Wendy Riksen, eigenaar Wendy Riksen Training en Coaching, gevestigd te Amsterdam, Mariotteplein 35-1, 1098 NX ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder KVK nr. 62622323

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het begeleidingstraject.

Persoonsgegevens 

Wendy Riksen Training en Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortejaar
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden 

Wendy Riksen Training en Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject of trainingstraject.
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, facturering, beheer van het cliëntenbestand.
 • Rapporteren en analyseren voor een goede en efficiënte dienstverlening en verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met betrekking tot het begeleidingstraject. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van mijn diensten;
 • De bescherming van mijn financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van mijn systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals IT-leveranciers, Accountant of andere derden die worden ingeschakeld bij het begeleidingstraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 Hoe lang bewaar ik uw gegevens

De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 • Gedurende de looptijd van onze overeenkomst
 • Gegevens t.b.v. herregistratie bij de beroepsverenigingen voor 5 jaar
 • Administratieve gegevens worden volgens de wettelijke bewaarplichten bewaard, zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Hoe worden de gegevens beveiligd

Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn computersysteem;
Ik gebruik alleen de initialen in mijn verslagen en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Uw rechten 

U hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u mij verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1-54-2024