ALGEMENE VOORWAARDEN Wendy Riksen Training en Coaching

1: DEFINITIES

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (dan wel de rechtsopvolger), met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training of coachtraject is gesloten.

1.2 Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de training deelneemt.

1.3 Coachee: de natuurlijke persoon die aan het coachtraject deelneemt.

1.4 Training: cursus, training, workshop, masterclass of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

1.5 Coachtraject: Overeengekomen aantal coachsessies met coachee.

1.6 Opdrachtnemer: Wendy Riksen, trainingsacteur, coach en trainer, ingeschreven bekend als Wendy Riksen Training en Coaching met KvK-nummer: 62622323 gevestigd te Amsterdam, Mariotteplein 35-1, 1098 NX .

1.7 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. Door het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever bekend te zijn met de inhoud en toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden, mits deze vooraf zijn toegezonden.

 

2: TARIEVEN, FACTURERING EN BETALING

2.1  Honorering voor trainingen en trainingsacteur opdrachten zijn gebaseerd op een dagdeeltarief of traject. De opdrachten worden aangenomen per dagdeel of traject. Gewerkte tijd wordt naar boven afgerond op hele dagdelen/uren. Tijdens het weekend geldt een opslag van 50%.

2.2  Honorering  voor coachingopdrachten zijn gebaseerd op een sessie of een overeengekomen trajectprijs.

2.3  Tarieven zijn exclusief verschuldigde omzetbelasting (BTW) en reis- en verblijfkosten vanaf de vestigingsplaats van de opdrachtnemer te Amsterdam.

2.4  Reistijd wordt in rekening gebracht indien enkele reis meer dan 100 km is.

2.5  Facturering door de opdrachtnemer gebeurt direct na het voltooien van de opdracht dan wel in de desbetreffende maand waarin de werkzaamheden voor de opdrachtgever zijn verricht. Bezwaar over onjuistheden dan wel over de hoogte van het factuurbedrag dient binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar binnen deze termijn uitblijft, wordt opdrachtgever geacht met de facturering in te stemmen.

2.6  Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft, wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald.

2.7  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen.

2.8  Opdrachtnemer maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers. Opdrachtnemer kan besluiten om in voorkomende gevallen het particuliere tarief te rekenen aan een particuliere opdrachtgever/natuurlijk persoon onder de strikte voorwaarde dat de Opdrachtgever de dienst uit eigen middelen financiert.

2.9 Na het sluiten van een traject/trainingovereenkomst en minimaal een (1) maand voor de uitvoering van een training stuurt Wendy Riksen Training en coaching een eerste factuur met betrekking tot de training aan de opdrachtgever. Bij langlopende trainingen kunnen ook tussentijdse facturen verstuurd worden voor de werkzaamheden

2.10 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen (30 dagen) na de factuurdatum. Indien opdrachtgever niet binnen deze dertig dagen na factuurdatum betaald heeft, wordt opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

2.11 Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Wendy Riksen Training en Coaching voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

 

3: BOEKINGEN EN ANNULERING TRAININGSACTEUR

3.1 Een dagdeel bestaat uit maximaal vier uur.  Tenzij anders is overeengekomen loopt een dagdeel van:

 • Ochtend dagdeel van 09:00 tot 13:00 uur
 • Middag dagdeel van 13.00 tot 17:00 uur
 • Avond dagdeel van 17:00 tot 21.00 uur

3.2 Het dagdeeltarief is inclusief voorbereidingstijd van één uur (1 uur) voor een opdracht van één dagdeel of twee uur voor een opdracht van twee of meer dagdelen als die van een andere inhoud zijn voorzien. Indien meer voorbereidingstijd vereist of gewenst is, zal dit extra in rekening worden gebracht tegen een in overleg bepaald tarief.

3.3  Opdrachtgever zorgt ervoor dat de casuïstiek, of andere voorbereiding benodigde gegevens, tijdig doch uiterlijk twee dagen voor de training of het assessment aan opdrachtnemer bekend is. Opdrachtnemer neemt tijdig, doch uiterlijk twee dagen voor de training of het assessment, telefonisch contact op met de opdrachtgever. Tenzij opdrachtgever heeft aangegeven dat dit niet nodig is.

3.4  Aanvragen worden door opdrachtgever per e-mail bevestigd, inclusief alle voor de opdracht essentiële gegevens. De opdracht is definitief als opdrachtnemer voor akkoord schriftelijk heeft bevestigd.

3.5  Annulering door de opdrachtgever geschiedt per e-mail naar info@wendyriksen.nl. Als annuleringsdatum geldt de e-maildatum. De annulering is pas geldig na ontvangstbevestiging per mail van Wendy Riksen Training en Coaching als antwoord op de desbetreffende email.

3.6  Annulering door opdrachtgever tot twee weken voor de uitvoeringsdatum is kosteloos. Voor annulering vanaf exact twee weken voor de uitvoeringsdatum is 100% van het overeengekomen honorarium verschuldigd.

3.7  Annulering door opdrachtnemer geschiedt per e-mail. Annulering tot twee weken voor de uitvoeringsdatum is kosteloos en ontslaat opdrachtnemer van verdere verplichtingen. Bij annulering vanaf twee weken tot aan de uitvoeringsdatum is opdrachtnemer gehouden voor vervanging te zorgen. Als deze vervanging niet te vinden is, of de gevonden vervanging wordt door opdrachtgever niet geaccepteerd, dan heeft opdrachtgever recht op een schadeloosstelling voor aantoonbaar geleden schade, met een maximum van 100% van het overeengekomen honorarium.

3.8  Annulering door een van beide partijen zal, behoudens het hiervoor bepaalde, niet leiden tot aansprakelijkheid voor eventuele schade die de wederpartij door annulering lijdt.

 

4: BOEKINGEN EN ANNULERING TRAININGEN

4.1  Annulering door de opdrachtgever van de trainingovereenkomst is uitsluitend mogelijk via e-mail aan info@wendyriksen.nl. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zal 10% van de opdrachtsom aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Als annuleringsdatum geldt de e-maildatum. De annulering is pas geldig na ontvangstbevestiging per mail van Wendy Riksen Training en Coaching als antwoord op de desbetreffende email.

4.2  Annulering of wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht geschieden.Met het genoemde van 4.1 in acht neming.

4.3 Bij annulering of wijziging tussen de 4 tot 2 weken voor aanvang van de  training is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.

4.4 Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.

4.5 De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

4.6 In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, op het startmoment van de training of na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training.

 

5: BOEKINGEN EN ANNULERING COACHING

5.1 De in de overeenkomst bedoelde werkzaamheden worden geacht te starten per de datum van acceptatie door Opdrachtnemer – hetgeen geschiedt door middel van ondertekening ervan – van de van Opdrachtnemer ontvangen overeenkomst.

5.2 Annulering van een enkel coachgesprek door de coachee dient -ongeacht de reden van annulering- tenminste 48 uur van tevoren te geschieden, waarbij de ontvangstbevestiging door de coach leidend is. Bij annulering binnen 48 uur zullen de betreffende kosten op het tegoed in mindering worden gebracht op de begroting (bij een zakelijke opdrachtgever) of alsnog worden gefactureerd (bij een particuliere opdrachtgever of zzp-ers).

5.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

5.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

5.5 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen, indien de andere partij in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

6: OVERMACHT

6.1    Van overmacht is sprake als ten gevolge van enige omstandigheid, voorzien of niet voorzien, redelijkerwijs niet (meer) van opdrachtnemer / kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt. Dit is onder andere het geval bij ernstige ziekte, arbeidsongeschiktheid, onoverkomelijke transportmoeilijkheden, onoverkomelijke weersmoeilijkheden, beperkende overheidsmaatregelen, van welke aard ook en voorts iedere andere omstandigheid waar opdrachtnemer geen invloed op uit kan oefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

6.2  Overmacht ontslaat opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringsplicht en opdrachtgever van afnameplicht, zonder dat opdrachtgever of opdrachtnemer uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten of schade kunnen doen gelden.

6.3   In het geval van overmacht zal opdrachtnemer opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte stellen.

 

7: DISCRETIE

7.1  Opdrachtnemer is gehouden de casuïstiek, of andere door opdrachtgever / coachee ter voorbereiding van de opdracht verstrekte gegevens, geheim te houden en alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat deze gegevens in handen van derden geraken of dat derden er kennis van kunnen nemen.

7.2  Opdrachtnemer is verplicht alle informatie over deelnemers aan de training of assessment of coachsessie en hun collega’s, bedrijfsgegevens, klanten en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te behandelen en geheim te houden.

7.3  De verplichtingen beschreven in 7.1 en 7.2 blijven voortduren tot drie jaar na afloop van de opdracht.

 

8: AANSPRAKELIJKHEID

8.1  Eigendommen van opdrachtgever of van uitvoeringslocaties zal de opdrachtnemer met de nodige zorg en voorzichtigheid in bruikleen nemen.

8.2  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor psychisch disfunctioneren, leed of fysiek letsel bij de deelnemers, beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen, beschadiging van werkruimtes of in bruikleen gegeven materialen, of enige andere schade die tijdens de uitvoering van de opdracht aan opdrachtgever of aan een derde zou worden toegebracht, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.

 

9: GESCHILLEN

9.1     Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer is het Nederlands recht van  toepassing.

9.2    Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

[1] ALGEMENE VOORWAARDEN WENDY RIKSEN TRAINING EN COACHING 1 DECEMBER 2019

 

Privacyverklaring van Wendy Riksen Training en Coaching

Bij het verlenen van mijn diensten als Wendy Riksen Training en Coaching verwerk ik uw persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Wendy Riksen Training en Coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als Wendy Riksen Training en Coaching ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Wendy Riksen, eigenaar Wendy Riksen Training en Coaching, gevestigd te Amsterdam, Mariotteplein 35-1, 1098 NX ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder KVK nr. 62622323

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het begeleidingstraject.

Persoonsgegevens 

Wendy Riksen Training en Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden 

Wendy Riksen Training en Coaching  verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject of trainingstraject;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, facturering, beheer van het cliëntenbestand;
 • Rapporteren en analyseren voor een goede en efficiënte dienstverlening en verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met betrekking tot het begeleidingstraject. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van mijn diensten;
 • De bescherming van mijn financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van mijn systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals IT-leveranciers, Accountant of andere derden die worden ingeschakeld bij het begeleidingstraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 Hoe lang bewaar ik uw gegevens

De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 • Gedurende de looptijd van onze overeenkomst
 • Gegevens t.b.v. herregistratie bij de beroepsverenigingen voor 5 jaar
 • Administratieve gegevens worden volgens de wettelijke bewaarplichten bewaard, zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Hoe worden de gegevens beveiligd

Ik  hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn computersysteem;
Ik gebruik alleen de initialen in mijn verslagen en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Uw rechten 

U hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u mij verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1-12-2019

Contactformulier